ภาพกิจกรรม

 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้รับความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2560 
โดยประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านจอ LED โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน ดังนี้

  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
  2. โรงเรียนปทุมวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี

 

IMG 7085

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดอบรมแนวทางปฏิบัติระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) เป็นระบบขอลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และขออนุญาตการลาด้วยระบบออนไลน์ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ


วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดอบรมแนวทางปฏิบัติระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) เป็นระบบขอลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และขออนุญาตการลาด้วยระบบออนไลน์ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผชช.ชป.7 ผอ.ส่วน ผคบ.โดมน้อย ฝบท.ชป.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

IMG 8716

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาและเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 นำทีมโดย นางวิยะดา วัฒนโรจนานิกร ผพพ.พด. กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ วิทยากรบรรยาย โดยมีนายอิสรา เทียนศรี ผจบ.ชป.7 เป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย นายสุนทร อ่อนวิมล ฝบท.ชป.7 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

IMG 6857

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาวินัยและแนวทางการตรวจสอบ ทักท้วง การเรียกเงินคืนของ สตง.


วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาวินัยและแนวทางการตรวจสอบ ทักท้วง การเรียกเงินคืนของ สตง. ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านจริยธรรม วิธีการดำเนินการทางวินัย และเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผชช.ชป.7 ผอ.ส่วน ผคป.อุบลราชธานี ฝบท.ชป.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน้าที่ 1 จาก 2

ภาพกิจกรรม และ วีดีโอ

Please publish modules in offcanvas position.