โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7

IMG 5440

วันที่ 16 สิงหาคม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7

นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการฯ นี้นำโดย นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ร่วมใจจัดโครงการฯ ขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานในระบบราชการทั้งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และพัฒนาองค์กร

นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการฯ นี้นำโดย นายสุนทร อ่อนวิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ร่วมใจจัดโครงการฯ ขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานในระบบราชการทั้งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และพัฒนาองค์กร
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ฯ และงานรักษาบริเวณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานให้ก้าวทันยุคแห่งการแข่งขัน
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของฝ่ายบริหาร
4.เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกิจกรรมมีการจัดบอร์ดนิทรรศการนำเสนอผลงานในฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยากรบรรยายโดย นายชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกิจกรรม การระดมสมอง, ละลายพฤติกรรม และตอบข้อซักถาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานชลประทานที่ 7 และโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

ภาพกิจกรรม และ วีดีโอ

Please publish modules in offcanvas position.