งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ควบคุม ตรวจสอบใบสำคัญที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย พร้อมลงทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งกรมชลประทาน ข้อกำหนดต่างๆ ป้องกันการเบิกซ้ำซ้อน และสูญหาย

2) ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเงินเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีการเงินภาครัฐ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้รายงานการเงิน และบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลางกำหนด

3) ดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำบันทึกด้านการรับ-จ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน/เอกสารการเงิน การนำเงินส่งคลัง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

4) ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำรายการปรับปรุงทางบัญชี เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อให้รายการทางบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5) ศึกษา ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง บัญชีสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ศูนย์ต้นทุน (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) มีบัญชีสินทรัพย์ถาวร     ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

6) จัดทำต้นทุนผลผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการดำเนินงานของหน่วยงาน และนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

7) ตรวจสอบการบันทึกรายงานงบประมาณในระบบการบริหารเงินงบประมาณและเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (BIS) เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณ

9) ควบคุม ดูแล และดำเนินการลงทะเบียนการบริหารเงินทดรองราชการ เงินยืมราชการ        การใช้จ่ายบัตรเครดิตราชการ เร่งรัด ติดตามการชดใช้เงินยืมเงินทดรองราชการ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

10)     ควบคุม ดูแล ดำเนินการจัดเก็บเงิน และจัดทำรายงานเงินรายได้ค่าน้ำชลประทาน เพื่อนำส่งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานได้ตามเป้าหมายเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

11)  รวบรวม ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำรายการเงินงบประมาณการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS รวมทั้งขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้หน่วยงาน(เจ้าของงาน/งบประมาณ) มีเงินสำรองไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด

12)  รวบรวม ตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำข้อมูลการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำในระบบ E-pension เพื่อให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก ได้ข้อมูลรายการ    ขอเบิกบำเหน็จบำนาญที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

13)  ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

14)     ดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี

15)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


Please publish modules in offcanvas position.