งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสำนักงานชลประทาน

2) ดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ เพื่อให้ การบริหารงานลูกจ้างประจำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ การจัดทำสัญญาจ้าง คำสั่งจ้าง การเลิกจ้าง และการลาออก เพื่อให้การบริหารพนักงานราชการมีประสิทธิภาพ

4) ดำเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้นในการขอแต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก บำเหน็จบำนาญของบุคลากร เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ดำเนินการ ตรวจสอบ การขออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร ได้แก่ ลาป่วย ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ เตรียมพล ลาติดตามคู่สมรส ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

6) ดำเนินการตรวจสอบ คำขอรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร เช่น การลาต่างๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หนังสือรับรอง การขอมีบัตรประจำตัว เงินมรดก เงินทำขวัญ เงินช่วยพิเศษ (เงินทำศพ) การขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

7)  ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8) ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ การบันทึกและจัดการงานสารสนเทศข้อมูลบุคคล เพื่อให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

10) ศึกษา วางแผน การจัดสวัสดิการ และการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

11) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามการอนุญาตขอใช้น้ำ การอนุญาตขอใช้/เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้ที่ราชพัสดุและทางน้ำชลประทานเกิดประโยชน์สูงสุด  

12) วิเคราะห์ ตรวจสอบ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้างในที่ราชพัสดุใน ความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 13) วิเคราะห์ ตรวจสอบการขอขยายอายุสัญญา การงดลดค่าปรับ การแก้ไขสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 14) วางแผนการสืบสวนสอบสวน ติดตามผลการดำเนินงาน และดำเนินการทางวินัย ภายใต้ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความถูกต้อง เป็นธรรมแก่บุคลากรและหน่วยงาน

15) ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ให้กับบุคลากรใน สำนักงานชลประทานเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

16) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Please publish modules in offcanvas position.