งานธุระการ

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ดำเนินการงานสารบรรณ รับ-ส่ง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด

2) ดำเนินการจัดการประชุม รายงานผลการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมเพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

3) ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรการ

4) ดำเนินการจัดพิธีการและงานวันสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานชลประทาน เพื่อให้ การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานชลประทานได้รับมอบหมาย

5) ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก

6) ดำเนินการดูแลงานด้านรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน บุคคล อาคารสถานที่ราชการภายในบริเวณสำนักงานชลประทาน ทั้งที่สำนักงานชลประทานดำเนินการเอง และโดยวิธีจ้างเหมาบริการ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

7) ควบคุมตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม รายงานตามข้อสั่งการ เพื่อจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายในเวลาที่กำหนด

8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

Please publish modules in offcanvas position.