งานพัสดุ

งานพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย   มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

2) วางแผน ดำเนินการ จัดหาพัสดุโดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  

3) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารสัญญา เพื่อให้การบริหารสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา

4) จัดทำบัญชีพัสดุ ทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ รายงานประจำปี และตรวจสอบรายงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ดำเนินการจัดการด้านคลังพัสดุ เช่น การลงทะเบียน การรับ-จ่าย การเก็บรักษา เพื่อให้      การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินทุกประเภท ที่หมดความจำเป็นในการใช้งานหมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเก็บรักษา และสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทนได้

6) ตรวจสอบ บันทึก ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS เพื่อให้มีข้อมูลหลักผู้ขายในการจัดหา และในการจ่ายเงินในระบบได้ถูกต้อง

7) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อใช้ในการควบคุม การนำไปใช้ประโยชน์ และ     การตรวจสอบรายการสินทรัพย์

8) ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่การวางแผน การจัดหาการใช้งาน       การดูแลรักษา การจำหน่าย และการหาทดแทน เพื่อให้ทราบสถานภาพสินทรัพย์มีอยู่จริง ตรงตามหลักฐานทะเบียนคุม และมูลค่าทางบัญชีถูกต้องตามระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด

9) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา/ปรับปรุงกระบวนงาน          ด้านการบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

10) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Please publish modules in offcanvas position.