งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานชลประทาน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานชลประทาน

  2. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ (NEWS MEDIA) ได้อย่างเหมาะสมเช่นสื่อสังคมออนไลน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเสียงตามสายภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานชลประทาน และเป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ของสำนักงานชลประทานกำหนดไว้
  3. รวบรวม ประมวลผล ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนความถี่ในการเผยแพร่และผ่านสื่อตามช่องทางต่างๆ ที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองครบถ้วนถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา
  4. พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การให้บริการ และการติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
  5. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์เป็นไปตามการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจงานชลประทานหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย
  6. วางแผน พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานชลประทาน ให้มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ และรวดเร็ว ไว้ให้บริการผู้มาขอรับข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
  8. บริหารจัดการห้องสมุด/ศูนย์เรียนรู้ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ด้านงานชลประทาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในห้องสมุด และคลังความรู้ของสำนักงานชลประทาน เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ครบถ้วน
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

    

 

Please publish modules in offcanvas position.