หน้าที่รับผิดชอบ

       หน้าที่รับผิดชอบ

   ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิชอบควบคุมตรวจสอบ  กลั่นกรอง  เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  การรักษาความปลอดภัย  การบำรุงรักษา  การใช้อาคารสถานที่ราชการ  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชลประทานทางสื่อสารมวลชน  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  ดำเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำบัญชีทั่วไปตามระบบบัญชีส่วนภูมิภาค  การตรวจสอบลงทะเบียนหลักฐานการจ่าย  การควบคุมงบประมาณตามการอนุมัติเงินประจำงวดของสำนักงบประมาณ  โครงการชลประทาน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและงานฝาก  การจัดทำงบเดือน  เบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักชลประทาน  และอำนาจหัวหน้าโครงการ  การจัดทำบัญชีพัสดุ  การจัดการด้านคลังพัสดุ  การจำหน่ายพัสดุ  ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  การบรรจุแต่งตั้ง  โอนย้าย  การลาออก  บำเหน็จบำนาญ  การพิจารณาความดีความชอบ  การพิจารณาสอบสวนวินัยของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  การตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุและการบุกรุกที่ราชพัสดุ  และงานนิติการอื่นๆ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Please publish modules in offcanvas position.